samkathana-title1

OSense O-Sense

Kiriyathanna Sri Sudharshanarama Rajamaha Viharaya

Category : Temple on Pillars
Views : 123